A Kormány 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az egészségügyi intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A szociális intézmény területén a kötelező maszkviselés szabályait a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

2. § (1) Az R1. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rendezvényt szervezni, illetve tartani az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megengedett.
(2) Rendezvény helyszínén az e rendeletben meghatározott esetben és szabályok szerint a tartózkodás megengedett.”

(2) Az R1. 5. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) E rendelet alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó-művészet valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény
a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.”

3. § Az R1. 22. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6. § (2b) bekezdése, a 6/A. § (4) bekezdése, a 6/C. § (5) és (7) bekezdése, a 6/E. § (5) bekezdése, illetve a 7. § szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
(2a) Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 6/B. § (7) és (8) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően
a) 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
b) a zenés, táncos rendezvény

4. § Az R1. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki]

„a) a 6/B. § (3) és (4) bekezdésében, a 6/C. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6/C. § (3) bekezdésében”

(meghatározott védelmi intézkedést megszegi.)

5. § Az R1. 15. alcíme a következő 24/A. és 24/B. §-sal egészül ki:
„24/A. § Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az egészségügyi intézmény területén a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg.
24/B. § Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a szociális intézmény területén a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg.”

6. § Az R1. a következő 28/I. §-sal egészül ki:
„28/I. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. §-ra, 2. §-ra, 5–6/C. §-ra, 8. §-ra, 10. §-ra, valamint 12–13/A. §-ra tekintettel az R7. hatálybalépését megelőző napon hatályos 22. és 23. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”

7. § Az R1.

a)  6/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „kétszáz” szövegrész helyébe a „négyszáz” szöveg,

b)  6/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „ötven” szövegrész helyébe a „száz” szöveg,

c)  6/C. § (7) bekezdésében az „A (2)–(4)” szövegrész helyébe az „A (2) és (3)” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R1.

a)  bevezető része az R1. bevezető rész utolsó mondata kivételével,

b)  bevezető rész utolsó mondatában a „fenti döntések végrehajtása céljából – általánosan kötelező magatartási

szabályként – a” szövegrész,

c)  1. alcím címében a „megerősítése” szövegrész,

d)  2. §-a,

e)  5. § (4b) bekezdése,

f)  5. § (4c) bekezdésében az „Az ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek

a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” szövegrész,

g)  5. § (5) bekezdése,

h)  6. § (2d) és (2e) bekezdése,

i)  6. § (2g) bekezdésében az „ , így zenés, táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani, illetve tilos a zenés, táncos

rendezvény helyszínén – az e rendeletben meghatározott kivétellel – tartózkodni” szövegrész,

j)  6/A. § (5)–(14) bekezdése,

k)  6/B. § (5) bekezdésében az „ , azzal, hogy – a fellépők kivételével – a zenés, táncos rendezvény teljes

időtartama alatt az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni” szövegrész,

l)  6/C. § (4) bekezdése,

m)  4. alcíme,

n)  6–8. alcíme,

o)  28. §-a.